De Medemblik vuurbol van 27 februari 2024

Geen restanten neergekomen


Op 27 februari 2024 om 23:58:22 UT verscheen een zeer heldere vuurbol 5 kilometer ten zuiden van Hoorn en bewoog in noordoostelijke richting.
De vuurbol legde een 52,53 km lang lichtgevend traject af in 3,25 seconden tijd en doofde uit enkele kilometers ten zuiden van Anjum, gelegen in de gemeente Medemblik.
Vijf camera’s van het Europees Netwerk legden de vuurbol vast. De meeste stations zaten die avond verscholen achter een dik wolkendek en/of mistige condities.
De vuurbol begon op te lichten op een hoogte van 82,90 kilometer en doofde uit op 27,38 km hoogte. Hij bereikte zijn grootste helderheid van magnitude -12,22 op een hoogte van 52,3 km.
Voor de opnamen tekenden de stations EN89 (Herford, Duitsland), EN902 (Engelmanshoven, België), EN903 (Terschelling), EN905 Benningbroek en EN907 Oostkapelle.
Voor de camera in Benningbroek was de afstand tot de vuurbol het kortst: slechts 30,2 km hetgeen dan ook resulteerde in een bijzonder spectaculaire opname.
De opname vanuit Terschelling toont de vuurbol dwars door een dik wolkendek: er is verder geen ster te zien op deze opname!
De radiant van deze vuurbol lag in het sterrenbeeld kleine Leeuw nabij de grens LMi-Lyn.
Door zijn geringe snelheid van slechts 19 km/s moet deze vuurbol voor wie op dat moment buiten was een spectaculaire verschijning zijn geweest.
Gezien de diepe penetratie in de atmosfeer en de lage eindsnelheid van slechts 5,6 km/s zouden eventuele meteorietfragmenten verwacht kunnen worden. Echter, de vuurbol was hiervoor niet helder genoeg. De eindmassa op 27,4 km hoogte bedroeg ongeveer 39 gram. Mogelijk hebben wat splinters het aardoppervlak bereikt. Maar het is niet de moeite waard daarvoor een gerichte zoekactie op te zetten.

De in groen aangegeven stations legden de vuurbol EN20240227 vast.

Het grondtraject van de vuurbol, van Hoorn naar Medemblik, afgelegd in 3,25 seconden. Dat is een stuk sneller dan met de gelijknamige stoomtreinverbinding.
Illustratie: Czech Academy of Sciences, Pavel Spurný

Baan-, traject en dynamische gegevens van vuurbol EN20240227. De gemiddelde positienauwkeurigheid bepaald uit 4 posten bedraagt ca. 50 meter.
Uitmeten: Dutch Meteor Society; berekeningen Czech Academy of Sciences, Pavel Spurný.

De vuurbol van 27 februari 2024 23:58:22 UT gefotografeerd vanuit Benningbroek. De afstaand was hier slechts ruim 30 km. Foto: Jos Nijland.

De vuurbol gefotografeerd vanuit Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse

Vanuit het Vlaamse Engelmanshoven verscheen de vuurbol zeer laag in het noorden in een mistige atmosfeer. Foto: Jean-Marie Biets.

Op zeer grote afstand, vanuit het Duitse Herford, werd de vuurbol laag aan de westelijke horizon vastgelegd. Foto: Jörg Strunk.


Van wie is die meteoriet?

Waarschijnlijk eigendom van de (deel)staat


Onlangs kwam een asteroïde de atmosfeer binnen boven Brandenburg en onderzoekers hebben de eerste vondsten van de fragmenten gemeld.
Vele anderen zijn op zoek naar meer meteorieten. Is de zoektocht ook de moeite waard voor hobby-goudzoekers of mag de staat alles houden?

Elk jaar vallen er ongeveer 19.000 meteorieten van meer dan 100 gram op aarde. Omdat deze echter meestal boven de zee of Antarctica vallen, zijn er tot nu toe slechts ongeveer 22.000 meteorieten gevonden en gecatalogiseerd. De vinders zijn voornamelijk verzamelaars. Mogen ze de meteorieten houden? Wiens eigendom zijn ze?
Meteorieten zijn, in de ware zin van het woord, afval – ruimteafval. Zolang ze nog door de ruimte bewegen, worden ze meteoroïden genoemd. Dit zijn vaste lichamen die zich in de ruimte bevinden en kleiner zijn dan een planeet. Hun diameter varieert aanzienlijk, van 0,1 millimeter tot enkele kilometers. Grote meteoroïden worden asteroïden genoemd.

De meteoroïde wordt een meteoriet wanneer deze op aarde valt. Als het daarentegen opbrandt in de atmosfeer van de aarde, kan het op aarde worden gezien als een vallende ster. Zoiets te zien is een kortstondig genot van zuiver sentimentele waarde. Iedereen die de vallende ster ziet, geniet er met gloeiende ogen van. Vreugde is niet exclusief: het behoort niet meer toe aan de ene waarnemer dan aan de andere. De meteoriet is heel anders: het stukje ruimte dat uit de lucht is gevallen, is tastbaar – maar alleen voor de eigenaar ervan. De eigenaar heeft er recht op. Maar wie is dat?

Ruimteverdrag geeft geen uitsluitsel

In feite is hier een reeks regels voor: het “Verdrag inzake de beginselen die de activiteiten van staten bij de verkenning en het gebruik van de ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen“.
Dit Ruimteverdrag trad in 1967 in werking, tot op heden hebben meer dan 110 staten het geratificeerd en is het internationaal gewoonterecht geworden.
Het Ruimteverdrag is niet beperkt tot het regelen aan welk land ruimtevaartuigen zijn toegewezen of wie aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door ruimtemissies op aarde. Het internationale verdrag is ook bedoeld om te voorkomen dat massavernietigingswapens of kernwapens in de ruimte worden gestationeerd en dat een staat zich een hemellichaam toe-eigent. Daartoe bepaalt artikel II het volgende:
“De kosmische ruimte, met inbegrip van de maan en andere hemellichamen, is niet onderworpen aan nationale toe-eigening door aanspraak op soevereiniteit, door gebruik of bezetting of op enige andere wijze.”
Nu is het zeer controversieel in internationaal en luchtruimrechtelijk onderzoek waar het luchtruim en dus het grondgebied van de staat eronder eindigt en de ruimte begint. Voor het bezit van meteorieten maakt dit echter niet uit, ze bevinden zich onbetwistbaar niet meer in de ruimte, maar liggen of op de aarde of de oceaanbodem.
Of de eerste vinder, de betreffende staat of een andere staat eigendom verwerft, wordt niet beantwoord door artikel II van het Ruimteverdrag of de andere daarin opgenomen bepalingen. Er is ook geen ander internationaal verdrag dat dit bepaalt. De beoordeling van het eigendom van een meteoriet is dus onderworpen aan het recht van de staat op wiens grondgebied de meteoriet is neergekomen. Wie de eigenaar is van de fragmenten die op Brandenburgse weiden en velden zijn gevallen, wordt daarom geregeld door de Duitse wet.

Wie vindt, mag houden – of niet?

958 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), dat de toe-eigening, dat wil zeggen de verwerving van eigendom van onroerende goederen, regelt, ligt voor de hand. Dienovereenkomstig wordt de persoon die het eerst “bezit neemt” van het ding de eigenaar. Een ding wordt achtergelaten als het geen eigenaar heeft. Dit geldt bijvoorbeeld voor wilde dieren of het zout in zeewater. Maar zelfs meteorieten zijn niemands eigendom als ze uit de lucht vallen, en hebben daarom geen eigenaar. Dus wordt de eerste gelukkige vinder de eigenaar?
Zoals altijd hangt het ervan af: als het rotsblok landt op een stuk grond dat geen eigenaar heeft, zou de vinder de eigenaar worden volgens de civielrechtelijke voorschriften volgens § 958 (1) BGB. Er doet zich echter een probleem voor wanneer de meteoriet neerkomt in een deelstaat die een strikte “schatzregal” heeft ingevoerd, of wanneer het neerkomt op privéterrein waarvan de eigenaar niet de vinder van de meteoriet is.
Indien in het tweede geval § 958 lid 1 BGB zou worden toegepast, zou de eigenaar van het onroerend goed met lege handen achterblijven. Want om iets ‘in bezit te nemen‘, is een concrete wil om te bezitten vereist. Dit veronderstelt op zijn minst het besef dat het ding überhaupt bestaat. Dit ontbreekt regelmatig bij de eigenaar in de beschreven situatie.
Moet de vinder van een ding het mogen houden, zelfs als het verborgen was op of in iets dat van iemand anders is? Is het eerlijk dat de eigenaar van het terrein met lege handen achterblijft?
In zijn arrest van 6 juli 2007 (zaak nr. 8 O 1758/06) heeft de regionale rechtbank van Augsburg (LG) een dergelijke zaak behandeld. Hier was een meteoroïde op een hoogte van 22 kilometer in verschillende stukken uiteengespat, waarvan er één een Oostenrijks pand raakte.

Mijn schat, jouw schat of onze schat?

Een Duitse natuurkundige/bergbeklimster, die had gehoord over de inslag van de meteoriet, was in staat om de locatie van de inslag te bepalen en vond de meteoriet van 2,8 kilogram op privéterrein.
Aanvankelijk toonde het Natuurhistorisch Museum in Wenen interesse in het fragment en bood de vinder er 300.000 euro voor, maar de natuurkundige weigerde. Uiteindelijk wilde de eigenaar van het pand de meteoriet zelf houden en klaagde de vinder aan voor restitutie. Voordat de LG in de toe-eigening ging, onderzocht het of de eigenaar van het pand de mede-eigenaar was geworden van de meteoriet volgens de regels van de zogenaamde schatvondst.
Aangezien de plaats waar de meteoriet werd gevonden in Oostenrijk lag, moest de LG de zaak oplossen in overeenstemming met de Oostenrijkse wet. In het Oostenrijks Algemeen Burgerlijk Wetboek (ABGB) is de schatkamer geregeld in §§ 398 en 399. Deze normen komen in wezen overeen met § 984 van het Duitse Burgerlijk Wetboek, zodat het arrest van de LG Augsburg ook relevant is voor de zaak Brandenburg. § 984 van het Duitse Burgerlijk Wetboek bepaalt dat de “ontdekker” van een verborgen voorwerp en de eigenaar van de vindplaats het eigendom van de “schat” delen.
Deze voorschriften gaan terug tot de Romeinse keizer Hadrianus (67-138), die waarschijnlijk in die tijd al een hart had voor landeigenaren en daarom de instelling van de “Hadrianische Divisie” afdwong. In het geval van een schatvondst hadden zowel de eigenaar van het land als de vinder elk de helft van het mede-eigendom van de schat in handen.
Zowel §§ 398 e.v. ABGB als § 984 BGB veronderstellen dat de schat zo lang verborgen is geweest dat de vorige eigenaar niet meer kan worden achterhaald. Meteorieten hebben echter nooit een eigenaar gehad – ongeacht of ze in Oostenrijk, Brandenburg of elders vallen. Volgens de bewoordingen ervan zijn de regels inzake de schatvondst dus strikt genomen niet van toepassing. In dat geval zou de bepaling van § 958 lid 1 BGB blijven bestaan, volgens welke de eerste vinder het fragment mag houden. De heersende mening in de literatuur en de LG zien het echter anders.

Arrondissementsrechtbank Augsburg laat eigenaren van onroerend goed met lege handen achter

Bij de uitleg van de bepalingen inzake de schatvondst heeft de LG geoordeeld dat de enge formulering van de bepaling niet in acht moet worden genomen. Ter bescherming van de belangen van de eigenaar van de grond moeten zij veeleer naar analogie worden toegepast op waardevolle voorwerpen die nooit een eigenaar hebben gehad.
De rechtbank stond vervolgens echter toe dat de aankoop van de eigenaar van het onroerend goed mislukte omdat de meteoriet niet “lang verborgen” was voordat deze werd gevonden. Dit is alleen het geval met een schat als deze zich heeft bevonden “in een situatie waarin [het] niet gemakkelijk persoonlijk waarneembaar is“. In het geval van de LG was de “roestbruine” meteoriet geland in “een puinhelling van witte kalksteen”, dus hij was duidelijk zichtbaar. De meteoriet bleef ook niet “lang” onontdekt: de Oostenrijkse meteoriet werd 15 maanden na zijn val gevonden, terwijl jurisprudentie en wetenschap regelmatig uitgaan van meerdere jaren om de schat als “lange tijd verborgen” te beschouwen.
En dus besloot de LG dat de eigenaar van het pand geen (mede-)eigenaar van de meteoriet werd. Gelukkig voor de Duitse natuurkundige, die de steen mocht houden. Dit veranderde niet in hoger beroep: voor het Oberlandesgericht van München (zaak nr. 30 U 474/07) waren de partijen het erover eens dat de eigenaar van het onroerend goed niet langer aanspraak maakt op het eigendom van de meteoriet en dat de vinder de gerechtskosten en 25.000 euro aan de eigenaar van het onroerend goed betaalt.
Keizer Hadrianus zou zeker blij zijn geweest dat de LG de principes van de “Hadrianische verdeling” in de vorm van een analoge toepassing van § 984 BGB in overweging nam. Met de val van het Romeinse Rijk raakte ook het naar hem vernoemde instituut in de vergetelheid. Deze omstandigheid heeft vandaag de dag nog steeds invloed op de Duitse juridische situatie en kan ervoor zorgen dat noch de vinder, noch de eigenaar van het onroerend goed, maar de deelstaat waarin de meteoriet is gevallen, eigenaar wordt. Verantwoordelijk hiervoor zijn de regels van de “schatzregal”.

Invloed van de schatzregal die vandaag de dag nog steeds geldig is

De term “regal” komt van de Latijnse term iura regalia, d.w.z. het recht van de koning om te regeren. De eerste vermeldingen van de schatzregal zijn te vinden in de Saksenspiegel, een verzameling van de toen geldende wet gemaakt tussen 1220 en 1235. Het had de volgende inhoud: “Alle schatten die dieper onder de aarde begraven liggen dan een ploeg gaat, behoren tot de koninklijke macht.”
Zelfs de Duitse staten, die ten tijde van de totstandkoming van het Burgerlijk Wetboek geen koning meer hadden, gaven de voorkeur aan deze regeling boven de Hadrianus-indeling en zorgden ervoor dat de prioriteit van de regalia werd vastgelegd in artikel 73 van de Invoeringsakte van het Burgerlijk Wetboek. Dienovereenkomstig heeft elke deelstaat de mogelijkheid om een ‘regal’ in te voeren die voorrang heeft op de civielrechtelijke voorschriften.
In Brandenburg wordt de schatzregal weergegeven in § 12 van de wet op de monumentenbescherming (BbgDSchG). Volgens dit wordt het land eigenaar van het object als het geen eigenaar heeft en “van waarde is voor wetenschappelijk onderzoek”. De vinder moet “een passende beloning in geld krijgen“. Of een bepaalde meteoriet een bijzondere wetenschappelijke waarde heeft, hangt af van het individuele geval en de aard ervan. Verzamelaars hebben al de eerste foto’s gepubliceerd van de meteorieten die in Brandenburg zijn gevallen. Volgens  een rapport van de Tagesschau op vrijdag zei meteorietonderzoeker Ansgar Greshake  dat het een “speciale vondst” was. De meteorietfragmenten behoren tot de groep van Aubrieten “zeer zeldzaam” zijn.
Als dit wordt bevestigd, zou er wetenschappelijke interesse in de meteoriet moeten zijn en zou de deelstaat Brandenburg volgens § 12 BbgDSchG eigenaar worden.

Wie de komende weken op Brandenburgse velden en weiden fragmenten vindt die er vreemd uitzien, kan ze maar beter niet rechtstreeks op internet te koop aanbieden, maar de vondst melden bij de verantwoordelijke monumentenbeschermingsautoriteit om zich niet schuldig te maken aan een administratieve overtreding.

Philipp Feth, LL.M. (Exeter), werkt als advocaat op het gebied van ruimterecht en strafrecht. Hij promoveerde op ruimtevaartmijnbouw aan het Keulse Instituut voor Luchtrecht, Ruimterecht en Cyberrecht.

Bron: Legal Tribune Online
www.lto.de

Het originele Duitstalige artikel kan hier worden gelezen.


Impact planetoïde SAR 2736

De impact van planetoïde 2024 BX1 (SAR 2736) boven Duitsland


In de nacht van zaterdag op zondag 20/21 januari 2024 werden wij even na middernacht geïnformeerd over opnieuw een te verwachten inslag van een kleine planetoïde.
Het gaat om het object met de voorlopige naam SAR2736.
De prognose van de impact kwam iets meer dan één uur voor het gebeuren binnen. Dan is er geen tijd meer voor grote autoritten.
Het kaartje geeft de berekende impactzone zoals die om 23:21 UT berekend was.


De ontdekking

SAR2736 is de achtste meteoriet impact die voorspeld is.
De kleine Apollo asteroïde werd op 20 januari 2024 om 21:48 UT ontdekt door de Hongaarse astronoom K.Sarneczki. Dat is minder dan drie uur vóór de berekende impact.
Op foto’s is te zien hoe de snelloper in de aardschaduw verdwijnt, om er als vuurbol weer uit op te duiken! De impact vond enkele tientallen kilometers ten westen van Berlijn plaats.
Onmiddellijk blijkt uit de kaart, dat de Tsjechische post te Tautenburg zeer gunstig gelokaliseerd is voor de verwachte impact. Pavel Spurný, coördinator van het Tsjechische deel van het EN, werd op de hoogte gebracht. Blijkens de weersoverzichten waren het oosten van Duitsland en Tsjechië onbewolkt.
Helaas was dat bij ons niet het geval. Een flets maantje was net door de wolken zichtbaar. De Nederlandse en Belgische EN stations hebben geen opnamen kunnen maken en ook ons meest oostelijke station, EN89 in Herford, zat reeds in de wolken.
Een aantal waarnemers zat visueel paraat. De vuurbol zou bij ons tussen 0:34 en 0:36 UT op een hoogte van 5 graden in het oosten zichtbaar moeten zijn.

Update 22 januari 2024
door Pavel Spurný, Tsjechische Academie van Wetenschappen
De plaats en het tijdstip van de botsing waren correct voorspeld, d.w.z. ten westen van Berlijn ongeveer een half uur na middernacht UT.
Een aantal waarnemers kon de vuurbol dankzij deze voorspelling zien.
De vuurbol werd vastgelegd door een groot aantal stations van het Europees Netwerk, zowel fotografisch als met video.
Vooral de posten in het noorden van de Tsjechische Republiek verkregen goede opnamen zoals S. Frýdlant v Čechách (zie figuur dat een samengesteld beeld van de video opnamen laat zien), Růžová u Hřensko, Polom, Šindelová in het Ertsgebergte en Polom in het Orlickégebergte. Maar er zijn ook nauwkeurige gegevens verkregen uit verder weg gelegen plaatsen, zoals Kunžak in Zuid-Bohemen en andere stations.
Een gedetailleerd fotografisch spectrum en een radiometrische lichtcurve van de bolide werden ook vastgelegd door de groothoekcamera van de Sterrenwacht van Tautenburg. Dankzij al deze instrumentele gegevens was het mogelijk om het atmosferische traject van de bolide in detail te berekenen en de baan in het zonnestelsel vóór de botsing te bevestigen.
Het is ook mogelijk om de samenstelling en structuur van het oorspronkelijke lichaam te bepalen.

Samengevat

Op 21 januari 2024 precies 32 minuten en 38 seconden na middernacht UT kwam een kleine asteroïde met een massa in de orde van grootte van 100 kg de atmosfeer van de aarde binnen in een zeer steil traject in een hoek van 75,4 graden met het aardoppervlak.
Het traject van de vuurbol dat ongeveer van west naar oost liep lag ten westen van Berlijn, wat overeenkomt met de berekeningen vooraf.
Op de camera’s van het Europees Netwerk begon de bolide op te lichten op een hoogte van 96,5 km, bereikte een maximale absolute helderheid van -14,5 magnitude (absolute helderheid = genormeerd op een eenheidsafstand van 100 km) op een hoogte van 33,8 km en doofde uit op een hoogte van 22,9 km ongeveer 50 km. WNW van het centrum van Berlijn.
Aanvankelijk bewoog het object met een snelheid van 15,2 km/s en legde het een traject van 75 km af in 5,5 seconden. Het lichtende traject werd gekenmerkt door grote variaties in helderheid met vele significante ophelderingen.
Modellering van de dynamica en de fotometrie voor deze bolide laten zien, dat, hoewel het overgrote deel van zijn oorspronkelijke massa werd opgebruikt tijdens zijn passage door de atmosfeer, een aanzienlijk aantal kleine meteorieten met een massa tot 150 g zeer waarschijnlijk zijn neergekomen in het gebied dat op de figuur is aangegeven.
Vóór de botsing met de aarde draaide het object in een typisch asteroïde, relatief licht excentrische elliptische baan om de zon met een halve as van 1,33 AE met een inclinatie van 7,2 graden en met een omloopstijd om de zon van 1,54 jaar.
Dankzij de samenwerking met Mike Hankey van de American Meteor Society kwamen nog twee video-opnames van de bolide beschikbaar, gemaakt door het Allsky 7-netwerk in Duitsland. De uiteindelijke berekeningen zijn gebaseerd op de gegevens van 16 (!) stations.
Het impact gebied is berekend met gebruik van de windprofielen die beschikbaar zijn gesteld door het Meteorologisch Instituut in de Tsjechische Republiek.
Het zoekgebied loopt vrijwel geheel  over akkerlanden. Het is een klein zoekgebied omdat de inslag vrij steil is geweest.

Update 24-1-2024  22:00 MET
Pavel Spurný
Oplettende lezers hebben een discrepantie opgemerkt tussen de gerapporteerde grootte van de asteroïde (ongeveer 1 meter in diameter) en de afgeleide massa (ongeveer 100 kg). Als dit het geval zou zijn, zou dit een zeer lage dichtheid betekenen, ongeveer 200 kg/m3. Een zeer poreus komeetlichaam zou zo’n dichtheid kunnen hebben, maar het zou hoog in de atmosfeer uitdoven (boven 50 km) en de bolide zou niet bijna tot een hoogte van 20 km doordringen in de atmosfeer. De penetratie in de atmosfeer komt overeen met de normale dichtheden van meteorieten (2000 – 3500 kg/m3). Hoe kunnen we deze discrepantie dan verklaren?
Allereerst moet worden benadrukt dat zowel de grootte-gevolgtrekking uit de waarneming van de asteroïde als de gevolgtrekking van de massa uit de waarneming van de bolide indirect zijn. Het bepalen van de grootte van een asteroïde hangt af van de voorspelde reflectiviteit (albedo) van het oppervlak. De bepaling van de massa van de bolide hangt af van de aanname van de lichtefficiëntie waarmee de kinetische energie van het lichaam wordt omgezet in straling. De gepubliceerde gegevens zijn geldig voor het gangbare type materiaal. Maar het is mogelijk dat deze asteroïde niet helemaal gewoon was. Dit geeft het spectrum aan van de bolide die we hebben verkregen, waarbij de ijzerlijnen zwakker zijn dan normaal en de magnesium- en calciumlijnen helderder. Het lichtrendement had dus lager kunnen zijn dan normaal, aangezien de ijzerlijnen zeer talrijk zijn. Integendeel, het albedo had hoger kunnen zijn. Als de lichtefficiëntie ongeveer 2 keer lager was en het albedo 50% was in plaats van de aangenomen 15%, komen beide methoden overeen met een diameter van een halve meter en een initiële massa van 200 kg. Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat de asteroïde rijk was aan het mineraal enstatiet (MgSiO3). Een definitief antwoord kan worden gegeven door de vondst van een of meerdere meteorieten.

Bron: (in Tsjechisch)
Zánik malé planetky 2024 BX1 západně od Berlína 21. ledna 2024 zachycený kamerami Evropské bolidové sítě (cas.cz)


Update 25-1-2024  15:30 MET

EERSTE FRAGMENTEN GEVONDEN!
Een Pools zoekteam heeft de eerste fragmenten vandaag geborgen.
Michał Nebelski, Kryspin Kmieciak en Kazimierz Magneto plaatsen de eerste foto’s op facebook.
het materiaal ziet er afwijkend uit. Zie de update van Pavel Spurný van gisteravond. Dat zou in overeenstemming kunnen zijn met de conclusies uit de opgenomen spectra.

Update 26-1-2024  18:45 MET
De successtory van een Hongaars zoekteam:
Na het succes van de Poolse jongens gisteren zaten ze meteen ‘s nachts in de auto en na tien uur rijden hebben ze in minuut 58 van hun zoektocht de eerste Hongaarse vondst gedaan van 2024BX1.
Inmiddels heeft Peter Jenniskens op X ook bevestigd dat de Polen gisteren ern eerste meteoriet gevonden hebben van de planetoïde en ook kenner en meteoriet specialist Michael Farmer bevestigt Aubriten gaat, een uitermate zeldzame en kostbare soort meteorieten.
Een en ander bevestigt de eerdere analyse van het meteoorspectrum: Aubriten zijn arm aan FeO en rijk aan magnesiumverbindingen. De juistheid van de massa- en dichtheidsberekeningen wordt met deze gegevens eveneens bevestigd.

Update 26-1-2024  21:30 UT
Eerste vondst team DLR en Duitse musea
Een samenwerkingsteam van verschillende Duitse musea en het Duitse Instituut voor Lucht en Ruimtevaart (DLR) werken samen in een zoekteam waar ook Peter Jenniskens aan deelneemt.
Op vrijdagochtend 26-1 konden zij hun eerste vondst rapporteren: een fragment ‘zo groot als een walnoot’.
Het Museum für Naturkunde heeft een persbericht hierover doen uitgaan.

Reportage op de Duitse televisie van één van de Poolse vinders die de dag voor zijn verjaardag een stuk van die planetoïde gevonden heeft in Ribbeck.

Update 28-1-2024  11:00 MET
Veel fragmenten gevonden door AKM team
Op zaterdag 27-1 doorzocht ook een team van AKM (Arbeitskreiss Meteore) het zoekgebied. begeleid door een stuk beter weer dan de dagen ervoor boekten ook zij leuke successen. De AKM was succesvol en vond 10 meteorieten van de asteroïde 2024 BX1 in Ribbeck. Daarnaast vonden ze nog een zwaar verbrijzelde meteoriet. De grootste stukken wegen elk meer dan 20 gram.

Update 29-1-2024  22:30 MET
Einde zoekakties?
Ook vandaag zijn nog enkele kleinere fragmenten gevonden.
De landeigenaren, die veel percelen al ingezaaid hebben, zijn de hordes meteorieten zoekende cowboys nu wel zat. Bovendien ruiken ook zij geld.
Volgens nog niet bevestigde berichten heeft de politie een einde gemaakt aan zoektochten op privé terrein.

Update 30-1-2024  9:30 MET
Grootste fragment tot nu toe gevonden
De Pool Kryspin Kmiesiack toont het grootste fragment tot nu toe gevonden, waarschijnlijk op 29-1.
Tot heden toe het hoofdfragment: 225 gram.

Het per 30-1-2024 grootste fragment : 225 gram in handen van de gelukkige en vermoedelijk nu ook steenrijke vinder.

Een interessante link die een goed overzicht geeft van de vondsten tot nu toe en fraai fotomateriaal.

Een leuke video (Duitstalig) over de meteorieten in Ribbeck.

Deze foto is de laatste van SAR2736 als asteroïde. De 20 seconden durende opname werd gemaakt door Luca Buzzi en Gianni Galli. De asteroïde verdwijnt in de aardschaduw om 7 minuten later als vuurbol boven Duitsland weer op te duiken.

Berekende impact zone om 23:20 UT. De uiteindelijke impact heeft enkele tientallen kilometers ten westen van Berlijn plaatsgevonden.

De projectie van de baan van vuurbol EN210124_003238 op het aardoppervlak. De helling van de baan met het oppervlak was 75,4 graden. foto: Google/Astronomisch Instituut, Tsjechische Academie van Wetenschappen.

Het samengestelde beeld van de bolide EN210124_003238 van een video-opname gemaakt door een videocamera op het station Frýdlant v Čechách (foto: Astronomisch Instituut van de Tsjechische Academie van Wetenschappen).

Een van de AllSky-7 opnamen van de vuurbol van de impact van SAR2736.  Credit: Sirko Molau, AllSky7

Impact gebied, gebaseerd op de berekeningen met de gegevens van 16 stations en gebruik gemaakt van de windprofielen.
(grafiek Tsjechische Academie van Wetenschappen, basiskaart Google Earth). 

De Poolse vondsten. De drie fragmenten horen duidelijk bij elkaar en hebben een totale massa van 171 gram.

De Hongaarse vondst van vrijdagochtend 26 januari.

Het team van gezamelijke Duitse musea, het Duitse Instituut voor Lucht- en Ruimtevaart, aangevuld met vrijwilligers en Peter Jenniskens rapporteren hun eerste vondst op vrijdag 26 januari.

Fragmentje gevonden door Felix Bettonvil, operator station EN915.

Het AKM zoekteam. Tweede van rechts: operator van all-sky station EN89 Jörg Strunk met zijn vrouw Petra.


Nieuwe vondsten van SAR2667

51 nieuwe fragmenten gerapporteerd


Met betrekkening tot de grote val na de inslag van planetoïde SAR2667 in februari 2023 is nu de vondst van een groot aantal nieuwe fragmenten gerapporteerd.
Een Poolse meteorietenzoeker rapporteert op Facebook:
Een kaart met nieuwe vondsten is samengesteld aan de hand vann vondsten van mijn team samen met Kazimierz Magneto en Michał Nebelski uit Saint Pierre le Viger, France in 2023.
Wij vonden in totaal 51 stukken.
Indien er nog mensen geïnteresseerd zijn om verder te zoeken: er is nog een klein stukje bosgebied waar nog niet gezocht is. Het kan de moeite waard zijn om daar eens met een metaaldetektor te gaan zoeken zodat je ook heel kleine stukjes kunt vinden.


Zeer heldere vuurbol boven Noord Frankrijk

9 januari 2024  21:55:47 UT


Op 9 januari 2024 om 21:55:47 UT trok een vuurbol met een absolute fotografische magnitude van -11.5 gedurende drie seconden over Noord Frankrijk.
De vuurbol werd vastgelegd door negen camera’s van het EN (European Network) : EN89 Herford (D), EN900 Winterswijk-Woold, EN902 (Engelmanshoven), EN904 (Hoegaarden), EN905 (Benningbroek), EN906 (Bussloo), EN907 (Oostkapelle), EN908 (Ermelo) en EN909 (Twisk).
De vuurbol drong de atmosfeer binnen op een hoogte van 76,3 km boven het Noord Franse plaatsje Mainbressy met een snelheid van 13,4 km/s en doofde een drietal seconden later uit op een hoogte van 28,8 km boven Le Suberteaux. De snelheid was inmiddels vertraagd tot 8,4 km/s.
Deze gegevens zijn bepaald uit een nauwkeurige berekening aan de hand van de zeven dichtstbijzijnde stations. De overige stations liggen op veel grotere afstanden.
Gezien de helderheid van ‘maar’ magnitude -11,5 lijkt het niet erg waarschijnlijk dat er (grote) fragmenten zijn neergekomen. 
Vóór de ontmoeting met de aarde draaide het object in een baan om de zon met een halve lange as van 1,56 AE en een geringe excentriciteit van slechts 0,40. De baanhelling op het eclipticavlak bedroeg 5 graden. De vuurbol is zeer steil, onder een hoek van 84 graden, met de horizon ingeslagen.

Vanuit de groen gemarkeerde stations werd de vuurbol van 24 januari 2024 vastgelegd.

Het grondtraject van de vuurbol van 9 januari 2024 boven Noord Frankrijk. Vanwege de steile inval van de vuurbol is het grondtraject maar kort.

Baan-, traject en dynamische gegevens van vuurbol EN20240109. De gemiddelde positienauwkeurigheid bepaald uit 7 posten bedraagt 30 meter.

Vanuit EN902 Engelmanshoven. Foto Jean Marie Biets

Vanuit EN900 Winterswijk-Woold. Foto Hans Betlem

Vanuit EN904 Hoegaarden. Foto Joost Verheijden.

Vanuit EN907 Oostkapelle. Foto: Klaas Jobse


Twee nieuwe all-sky stations : EN916 en EN917

All-skynetwerk naar 16 posten


Op korte termijn komen er twee nieuwe posten bij in het netwerk. Station EN916 wordt beheerd door Selma Koelers en zal operationeel worden vanuit Havelte in Drenthe. Op korte afstand staat al het station EN915 van Felix Bettonvil in Dwingeloo, echter, dat toestel is voorzien van 15 mm optiek. Sinds enkele maanden is het omgebouwd tot meteoorspektrograaf.
De nieuwe post in Drenthe zal gaan zorgen voor een betere afdekking in het noorden.
Station EN917 zal beheerd gaan worden door Romke Schievink en bediend door Carl Johannink. Het komt te staan in de plaats Bruchmühle in Duitsland, zo’n 90 km ten noorden van station EN89 Herford. De stations EN89 en EN917 gaan een betere aansluiting geven naar het Tsjechische netwerk dat zijn meest westelijke station heeft in het Duitse Tautenberg. Op termijn een station in de omgeving van Göttingen zou dan helemaal de perfecte aansluiting geven.
Beide nieuwe posten zijn voorzien van Canon 6D camera’s met Sigma f/3.5-8 mm optiek en shutters die 16 breaks per seconde geven. De toestellen zijn gebouwd door Marco Verstraaten. Deze behuizingen zijn inmiddels standaard binnen DMS. De toestellen zijn inmiddels gefocusseerd en de laatste duurtesten worden gedaan alvorens ze naar de posten overgebracht kunnen worden.
Jaap van ’t Leven en Astrid Eeuwijk, beiden verbonden aan de Volkssterrenwacht Bussloo, werken aan een nieuw station dat in Nijmegen wordt gestationeerd. Daarmee wordt een grote open plek in oost Nederland gedicht.

Focussering, laatste test en inbouw

Duurtest in de vrieskou op 9 januari 2024

Posten in het all-sky netwerk voorjaar 2024


Radiant 2023-4


Radiant 2023-4 is uit en kan gedownload worden van de
DMS ftp-site.

In dit nummer ondermeer:

• Geslaagde Geminidenactie vanuit Portugal
• Micrometeorieten
• Nieuw meteorenobservatorium ‘Procyon’ in Engelmanshoven

download Radiant

2024 : DMS 45 jaar

Jubileum bijeenkomst: 45 jaar DMS
20 april 2024, Bussloo


Op 19 april 1979 startte de Dutch Meteor Society uit een initiatief van Hans Betlem en wijlen en Rudolf Veltman.
We zijn inmiddels 45 jaar verder. Vele tientallen publicaties in professionele bladen, waardevolle wetenschappelijke resultaten en tientallen expedities zijn het resultaat van dit initiatief.
In de terugblik zien we grootste fotografische simultaancampagnes in de jaren 80 en 90, een tiental Leonidenexpedities naar alle uithoeken van de wereld, de ontwikkeling van een professioneel all-sky netwerk in een samenwerkingsverband met de Tsjechische academie van wetenschappen, professionele datareductie en honderden visuele campagnes, resulterend in een tweetal kloeke standaardwerken van Peter Jenniskens.
Ons blad Radiant begint aan de 46e jaargang.
De rode draad door dit alles: plezier in alle facetten van het meteorenwerk: van solderen tot waarnemen, van datareductie tot softwareontwikkeling.
Onze actieve club heeft op vele fronten een wereldreputatie opgebouwd.
Tijd om elkaar weer eens te zien. Van elkaar te leren en inspiratie op te doen.

45 jaar DMS. Dat is een feestje waard!
Noteer vast in de agenda:
Op zaterdag 20 april 2024 organiseren we een jubileumbijeenkomst met een feestelijk tintje.
Ons eigen werk zal centraal staan. Er zijn al voldoende toezeggingen met interessante bijdragen om een compleet programma te vullen. Eigen werk: visueel, video, all-sky, techniek: alles komt aan bod.

Maak de agenda leeg op zaterdag 20 april.
Plaats : ons vertrouwde thuisadres, Volkssterrenwacht Bussloo, Busslooselaan 2, Bussloo gem. Voorst.

Na afloop gaan we (voor wie dat wil) gezellig uit eten. Er zal nog lang worden nagepraat.
Het definitieve programma en de exacte invulling van de dag maken we later bekend.
En mocht U nog iets willen vertellen of demonstreren: we maken graag plaats in het programma!

Volkssterrenwacht Bussloo:
Sinds 1979 de vaste stek voor DMS bijeenkomsten.


Perfecte waarnemingsomstandigheden voor de Geminiden in 2023

Lange nachten en geen storend maanlicht


Met nieuwe maan op 13 december is dit jaar ideaal om de Geminiden waar te nemen. Het is de actiefste meteorenzwerm die we kennen met maximale ZHR-waarden rond de 120.
Toch wordt de zwerm niet zo goed waargenomen als de Perseïden in augustus. Dit komt door het vaak slechtere weer in december, maar ook als het helder is wordt het vaak erg koud wat mensen er van weerhoudt om de zwerm waar te nemen.

De nachten in december duren lang en de radiant van de Geminiden staat de hele nacht boven de horizon. De radiant bevind zich vlakbij de ster Castor en is dus makkelijk te vinden aan de hemel. De radiant culmineert rond 1h UT en laat dan de hoogste aantallen Geminiden per uur zien. Opvallend is dat de activiteit van de zwerm al eind november start, langzaam toeneemt tot 12 december om vervolgens sneller in activiteit toe te nemen in de nacht 12/13 december. De ZHR loopt dan al op naar 40 á 50 met soms submaxima die soms flink uit kunnen schieten. Dit levert in de praktijk zo’n 20 a 40 meteoren per uur op onder donkere omstandigheden.

13/14 december 2023

Het maximum van de Geminiden valt altijd ergens tussen λꙨ= 261,5 to λꙨ= 262,4. Dat is 14 December 2023 tussen  03 en 24 UT. Het betekent voor West Europa dat zowel de nachten 13/14 als 14/15 december 2023 mooie activiteit gaan geven. De nacht 13/14 december zal de activiteit flink zijn en gaat toenemen in de loop van de nacht, met wellicht wat submaxima. Neem je waar vanuit de stad dan zullen de aantallen rond radiantculminatie rond de 40 liggen, vanuit een donkere locatie rond de 60-80. De meeste Geminiden zullen deze nacht zwak zijn.

14/15 december 2023

De Geminiden staan er om bekend, dat direct na het maximum vrij snel meer heldere meteoren gaan verschijnen.  Dit was vooral in 1996 en 2004 goed waarneembaar waarbij de gemiddelde helderheid van de meteoren met een magnitude toenam. In sommige jaren werden soms in korte tijd veel vuurbollen waargenomen. Zo zagen vijf visuele waarnemers van de Dutch Meteor Society in de nacht van 14/15 december 2007 vanuit Portugal in enkele uren tijd 22 afzonderlijke Geminiden tussen de magnituden -3 en -10. Er zijn meer jaren bekend waarin dit verschijnsel is waargenomen. Dit verschijnsel lijkt niet elk jaar plaats te vinden en is onderwerp van onderzoek in de DMS.

Het is daarom wellicht de moeite om in de avond van de 14e december zodra het donker is waar te gaan nemen. De aantallen zullen nog niet hoog zijn door de zeer lage radiantstand, maar zullen de Geminiden scherend de dampkring inkomen. Op aarde zien we dan de Geminiden zeer lange sporen trekken aan de sterrenhemel, een prachtig gezicht vooral bij de heldere exemplaren. Vanaf 22 uur zullen naar verwachting de aantallen weer hoog liggen, om later in de nacht snel af te nemen. Aan het einde van de nacht zullen de aantallen gehalveerd zijn.

De nacht 15/16 december zullen de maximale uurfrequenties  rond de 10 liggen, de nacht erna zal er amper nog wat te zien zijn.

Opgelet

Wil je de Geminiden waarnemen, zorg dat je warme kledij aanhebt en een slaapzak gebruikt. Onderkoeling is echt een gevaar dat je niet moet onderschatten bij koude temperaturen.

De positie van de Geminiden radiant tussen 5 en 20 december. Tijdens de maximumnachten bevindt de radiant zich vlak bij de ster Castor.

Composietopname van een aantal Geminiden op 15 december 2007 rond 2h vanuit Portugal. (Canon 40D met Canon EF 2.8-15 mm). 


Negen planetoïden naar DMS’ers vernoemd

Internationale Astronomische Unie zet DMS’ers in het zonnetje


Maar liefst negen nieuwe naamgevingen van planetoïden zijn toegekend aan DMS’ers die zich jarenlang verdienstelijk hebben gemaakt in het meteorenonderzoek.
Met deze naamgevingen straalt ook een beetje eer af op het werk dat wij gezamelijk doen en dat jaar in jaar uit zijn erkenning krijgt in de wetenschappelijke wereld.
We staan aan de vooravond van de publicatie van het belangrijke tweede standaardwerk van Peter Jenniskens, een publicatie waaraan vele DMS’ers hun aandeel hebben gehad.
Hieronder volgt de letterlijke weergave van de curriculae van de negen DMS’ers die nu ook hun eigen rots hebben:

(38642) Breukers = 2000 NY17
Discovery: 2000-07-05 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Martin Breukers (b. 1961) is a Dutch amateur astronomer and meteor observer who has
coordinated and analyzed results from the CAMS BeNeLux low-light video camera network for
many years.

(38643) Scholten = 2000 NZ19
Discovery: 2000-07-05 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Alex Scholten (b. 1962) is a Dutch amateur astronomer, former chair of the Working Group on
Comets of the Royal Netherlands Association for Meteorology and Astronomy, and is a leading
member of the Dutch Meteor Society. He has published extensively on the visual observation of
meteors and comets.

(38667) de Lignie = 2000 OT56
Discovery: 2000-07-29 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Marc de Lignie (b. 1964) is a Dutch physicist and an amateur astronomer who pioneered
techniques and developed tools for the observation and triangulation of meteors using intensified
and low-light video cameras. He has published results of his observations for many years.

(38823) Nijland = 2000 RN87
Discovery: 2000-09-02 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Jos Nijland (b. 1963) is a Dutch amateur astronomer and leading member of the Dutch Meteor
Society. He has observed meteors visually, operated all-sky and low-light video cameras, and
published his results for many years.

(38827) ter Kuile = 2000 RQ93
Discovery: 2000-09-04 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Casper ter Kuile (b. 1954) is a Dutch amateur astronomer and a leading member of the Dutch
Meteor Society. He organized and participated in photographic meteor observing campaigns, took
part in the data analysis and published results on meteor showers and potential meteorite falls for
many years.
(38828) van ’t Leven = 2000 RQ94
Discovery: 2000-09-04 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Jaap van ’t Leven (b. 1966) is a Dutch amateur meteor astronomer who photographs meteors and
comets. He is a leading member of the Dutch Meteor Society and chairman of the Working Group
on Comets of the Royal Netherlands Association for Meteorology and Astronomy.

(38829) Vandeputte = 2000 RQ96
Discovery: 2000-09-04 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Michel Vandeputte (b. 1977) is a Belgian amateur astronomer who is among the most active visual
observers of meteors in Belgium. He has published extensively on the results from those
observations for many years.

(38830) Biets = 2000 RK99
Discovery: 2000-09-05 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Jean Marie Biets (b. 1959) is a Belgian amateur astronomer. He is one of the most active
photographic observers of meteors in Belgium and has published on the results from those
observations for many years.

(38967) Roberthaas = 2000 TF36
Discovery: 2000-10-06 / LONEOS / Anderson Mesa / 699
Robert Haas (b. 1964) is a Dutch amateur astronomer and leading member of the Dutch Meteor
Society. He has photographed and video-imaged meteors for many years.

Bron:
WGSBN Bulletin, vol. 3 nr. 14 (16 oktober 2023)
Published on behalf of the International Astronomical Union (98-bis Blvd
Arago, F-75014 Paris, France) by the WG Small Bodies Nomenclature.

NB: In het originele curriculum staat ten onrechte vermeld, dat Michel vandePutte een Nederlands
amateurastronoom zou zijn. Uiteraard is Michel Belg en wij laten dit rechtzetten in de officiële stukken.

Als DMS mogen we trots zijn op de gestage stroom resultaten, data, berekeningen en publicaties die we nu 44 jaar afleveren aan de professionele wereld.


Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google